maailmankansalaisen-kompetenssikukkanen.png


Maailmankansalaisen osaamisen ytimessä on maailmankansalaisen identiteetti, joka muodostuu eri kompetensseista ja ominaisuuksista. Maailmankansalaisuus voidaan kuvata kukkana, jonka keskellä ovat maailmankansalaisen identiteetti ja maailmankansalaisen etiikka sekä viidessä terälehdessä maailmankansalaisen eri osaamisalueita. Kompetensseja ovat interkulttuurinen osaaminen, kestävä elämäntapa, maailmankansalaisen yhteiskunnallinen osaaminen, globaali vastuu ja kehityskumppanuus ja maailmankansalaisen talousosaaminen. Lisäksi yksi terälehti on jätetty tyhjäksi jokaisen täyttää parhaaksi katsomallaan osaamisen alueella. Maailmankansalaisen kompetenssit tukevat toinen toisiaan ja linkittyvät toisiinsa.


Interkulttuurinen osaaminen
Interkulttuurinen osaaminen on vuorovaikutteinen kompetenssi, jolla kansainvälisessä maailmassa liikkuva ja operoiva maailmankansalaisen kykenee vuorovaikutukseen eri kulttuurien edustajien kanssa. Interkulttuurinen kompetenssi perustuu oman ja vieraiden kulttuurien kohtaamiseen, ymmärtämiseen ja kunnioittamiseen. Oman maailmankuvan laajentaminen on merkittävä osa interkulttuurisen kompetenssin kehittymistä. Koulutuksessa esimerkiksi vieraat kielet, uskonnot ja musiikki avartavat näkökulmia muihin kulttuureihin, minkä myötä kuilut eri kulttuurien välillä kaventuvat ja ymmärrys lisääntyy.
Maailmankansalaiselle vuorovaikutus sekä toisten kulttuurien ymmärtäminen ja arvostaminen ovat ensiarvoisen tärkeitä taitoja, jotka ovat ratkaisevia identiteetin muodostumisessa. Kansainvälisyyden edistäminen kouluissa edesauttaa interkulttuurisia kohtaamisia ja edelleen kulttuurien välistä vuorovaikutusta ja arvostusta.

Kestävä elämäntapa
Nykyaikana kestävän kehityksen ja kestävien valintojen merkitys korostuu ja kasvaa jatkuvasti. Maailmankansalaisen on siksi erittäin tärkeää olla tietoinen kokonaisvaltaisesti kestävästä elämäntavasta ja sen mahdollistamisesta. Kestävän elämäntapa sekä eettisesti että elinympäristön kannalta on maailmankansalaiselle tärkeää, jotta hän oppii arvostamaan ja ajattelemaan elämäntavallisia valintoja myös toisten kannalta. Kestävän elämäntavan omaksuminen lisää ja osoittaa arvostusta maailmaa kohtaan laajemminkin kuin ainoastaan kansainvälistä ymmärrystä ja ajattelutapaa kehittäen. Maailmankansalainen tuntee vastuunsa maapallosta ja ymmärtää käyttäytyä ja elää elämäänsä kestävällä ja järkevällä tavalla. Vastuu ympäristöstä ja tulevaisuudesta on merkittävässä roolissa maailmankansalaisen identiteetin rakennuksessa.
Maailmankansalaisen yhteiskunnallinen osaaminen
Yhteiskunnallinen osaaminen ja kiinnostus yhteiskunnallisiin asioihin ovat merkittävä elementti maailmankansalaisen identiteetin muodostuksessa. Yhteiskunnallinen osaaminen mahdollistaa yksilön sekä ymmärtämään yhteiskunnallisia prosesseja että omien kiinnostuksensa ja mahdollisuuksiensa mukaisesti osallistumaan päätöksentekoon. Maailmankansalaisen käsitys demokratiasta, oikeudenmukaisuudesta, tasa-arvosta, kansalaisuudesta ja kansalaisten oikeuksista edesauttaa häntä näkemään ja ymmärtämään eri kulttuurien ja yhteiskunnallisten järjestelmien eroavaisuuksia. Samoin kuin interkulttuurisen osaamisen kohdalla, yhteiskunnallinen kompetenssi antaa maailmankansalaiselle näkemystä maailmasta yli kulttuurirajojen myös poliittis-yhteiskunnallisesta näkökulmasta.
Globaali vastuu ja kehityskumppanuus
Maailmankansalaisen identiteetin ja etiikan muodostuksessa olennaista on paitsi ymmärtää toisia kulttuureja ja käsittää kulttuurien ja yhteiskuntamallien eroja, myös tiedostaa oma globaali vastuunsa. Samoin kuin kestävä elämäntapa, globaalin vastuun ja kehityskumppanuuden osaaminen osoittaa ja kehittää eettistä näkökulmaa sekä oman elämänpiirinsä ulkopuolelle ulottuvaa näkemystä. Globaaliin vastuuseen ja kehityskumppanuuteen lukeutuu toisten arvostaminen ja valmius sekä alttius tehdä voitavansa heikommassa asemassa olevien elämänlaadun parantamiseksi.
Maailmankansalaisen talousosaaminen
Yhteiskunnallisen päätöksenteon ohella myös taloudellinen kompetenssi on olennainen elementti kansainvälisyydessä. Henkilökohtainen talousosaaminen on osa yleistä kansalaistaitoa, mutta myös kansainvälisen talouden ja sen merkittävyyden käsittäminen ovat yhä merkittävämpiä. Kansainväliset suhteet ovat enenevässä määrin taloudesta riippuvaisia ja siksi maailmankansalaisen osaamiseen kuuluu elimellisenä osana talouden lainalaisuuksien ja ekonomisten suhteiden ymmärtäminen ja linkittäminen globaaliin ympäristöön. Nykyaikainen maailmankansalaisuus tarkoittaa nykyaikaisen ihmisen taitoja, joten yhteiskunnallis-taloudellinen kompetenssi on erittäin merkittävää kansainvälisen ymmärryksen ja arvostuksen lisäksi.


Maailmankansalaisen etiikka
Maailmankansalaisen etiikka on lähellä kompetenssikukan ydintä. Eettinen perusta on osa identiteettiä ja se muodostuu kaikista edellä mainituista osaamisista. Etiikka on toisten kulttuurien ymmärtämistä ja huomioimista, vastuuta maailman tulevaisuudesta ja heikompien auttamista. Myös yhteiskunnallis-taloudellinen osamainen ja kyky toimia kansainvälistyvässä maailmassa edesauttaa eettisen perustan luomista. Etiikka ympäröi maailmankansalaisen identiteetin muodostamaa kompetenssikukan ydintä yhdessä siihen arvoja tuovien terälehtien eli edellä mainittujen kompetenssien kanssa. Etiikka ei ole koko identiteetti, mutta se toimii arvopohjana, johon identiteetti on hyvä rakentaa.
Maailmankansalaisen identiteetti
Kompetenssit ja etiikka muodostavat yhdessä maailmankansalaisuuden, jonka ytimessä on maailmankansalaisen identiteetti. Identiteetti tarkoittaa ihmisen käsitystä itsestään ja maailmankansalaisen identiteetti merkitsee ihmisen ymmärrystä itsestään kansainvälisenä ja globaalisti merkityksellisenä yksilönä. Etiikka, yhteiskunnallis-taloudellinen osaaminen, kyky kohdata toisia kulttuureita ja vastuunkanto maailman ja ihmiskunnan tulevaisuudesta ovat maailmankansalaisuuden rakennuspalikoita. Maailmankansalaisen identiteetti on maailmankansalaisuuden ydin ja maailmankansalaisen käsitys itsestään ja omasta roolistaan maailmassa.